Updates


Проектиране и Инженеринг


МУУД КОНСТРЪКШЪН е млада българска строителна компания, специализирана в цялостен мениджмънт и строителни услуги по изпълнението на инвестиционни проекти в строителството.
Основен принцип на компанията е да бъде коректна, предвидима и изключително конкурентна в динамичния и постоянно развиващ се строителен пазар. Доказателства за това са успешно изпълнените проекти, референциите на нашите партньори, добрата материално-техническа база и регистрацията в Централния професионален регистър на строителя към КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.  
„Мууд Констръкшън“ ООД е създадено през 2015 г.Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава съответната застраховка Професионална отговорност за изпълнение на строежи от:
  • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от трета до пета категория – Удостоверение №   I – TV 016488;
  • ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи – Удостоверение №   V – TV 011581.
„Мууд Констръкшън“ ООД притежава следните сертификати:
  • Сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2015;
  • Сертификат за Система за управление на околната среда ISO 14001:2015;
  • Сертификат за Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.
Дружеството е специализирано в цялостен мениджмънт, инженеринг и изпълнение на услуги в областта на промишленото и гражданското строителство, извършване на текущи и аварийни ремонти на обществени и частни сгради, производствени цехове, складове и халета, ВиК, топло- и хидроизолации. „Мууд Констръкшън“ ООД разполага с изцяло оборудван собствен цех за производство на дограма и метални конструкции. Екипът се състои от квалифицирани и опитни професионалисти. Стремежът ни е да се удовлетворяват изискванията на Възложителите чрез гъвкави решения, коректност и ефективност.

Contact Us

Contact

Call now
  • 088 838 7333

Address

Get directions
ул. Средна гора 44
1303 Sofia
Bulgaria

Business Hours

Mon:9:00 AM – 6:00 PM
Tue:9:00 AM – 6:00 PM
Wed:9:00 AM – 6:00 PM
Thu:9:00 AM – 6:00 PM
Fri:9:00 AM – 6:00 PM
Sat:Closed
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.